Vaginalete M

Lonicerm
Biljne Vaginalete

Više hiljada zadovoljnih žena je potvrda dobrog kvaliteta i efikasnosti LONICERM vaginaleta.

Lonicerm Biljne Vaginalete

Više hiljada zadovoljnih žena je potvrda dobrog kvaliteta i efikasnosti LONICERM vaginaleta.

BILJNE VAGINALETE

Da li ste znali da biljke imaju sopstvene mehanizme odbrane od mikroba? To je fascinantno, zar ne? Jedna od fizioloških funkcija biljaka je zaštita od patogenih mikroorganizama. 

Molekule koje biljka proizvodi da bi se odbranila od njih nastale su nakon evolucijskog odabira molekula koje su se pokazale najaktivnijim protiv mikroorganizama a protiv kojih mikroorganizmi nisu uspeli razviti rezistenciju.

Razlog zbog kojeg mikroorganizmi nisu uspeli razviti rezistenciju leži u činjenici da su jedinjenja biljaka smeše supstanci različitog mehanizma dejstva i veoma kompleksnih struktura.

LONICERM vaginalete imaju visoku efikasnost u borbi protiv patogenih mikroorganizama.

Brzina delovanja vaginaleta
zavisi od trajanja problema

U praksi je utvrđeno da 1-2 kutije vaginaleta mogu efikasno rešiti problem, dok je za dugoročne probleme potrebno više kutija. Preporučena učestalost korišćenja vaginaleta je jedanput dnevno.

Za razliku od klasičnih antibiotika, gde se radi o jednoj aktivnoj supstanci protiv koje bakterije trebaju razviti rezistenciju, kod biljnih jedinjenja bakterije bi morale razviti rezistenciju na više molekula različitog delovanja što je naravno značajno otežana okolnost za mikroorganizme te ujedno i velika efikasnost biljnih vaginaleta.

Pri upotrebi klasičnih antibiotika često dolazi do uništenja normalne flore jer antibiotici deluju na patogene mikroorganizme ali i na nepatogene, nemaju selektivno dejstvo. Za razliku od klasičnih antibiotika biljna jedinjenja ne deluju na normalnu floru, flora bude u potpunosti sačuvana.

Vaginalna aplikacija koristi se samo za lokalno delovanje. Lekovite supstance inkorporiraju se u odgovarajuću masnu podlogu koja se polako topi nakon primene i omogućava produženo otpuštanje lekovitih supstanci. Zbog polaganog otpuštanja i brže apsorpcije sprečava se agresivno delovanje na vaginalnu sluznicu.

DEO EKSPERIMENTALNOG RADA

Ispitivanje baktericidnih i bakteriostatskih svojstava biljnih ekstrakta.

Medicinska laboratorija „EUROLAB“ – 2011. godina.

Laboratorija

U tečnim hranjivim podlagama napravljene su suspenzije bakterijskih sojeva:

 • Staphylococcus aureus ATCC 25923
 • Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
 • E. coli ATCC 700928
 • Streptococcus groupe & hemoliticus ATCC 12386
 • Enterococcus ATCC 29212
 • Proteus mirabilis ATCC 29906

Biljni ekstrakti su dispergovani u tečne podloge, zatim su napravljena različita razređenja (od 0,001ml; 0,002ml; 0,004ml; 0,008ml). U razređene disperzije dodati su bakterijski sojevi inkubirani 24h na 37 °C potom zasejane na čvrste hranjive podloge i to : Krvni agar, Endo agar i Saburo agar.

Na slikama u prilogu se tačno može videti zona inhibicije

LabIstrazivanjaLonicerm1
LabIstrazivanjaLonicerm2
LabIstrazivanjaLonicerm3
LabIstrazivanjaLonicerm4

Posle inkubacije 24h na 37°C na svim podlogama nije uočen porast mikroorganizama, proces je ponovljen i nakon 48h inkubacije i nije uočen vidljiv porast. Takođe je napravljena druga serija suspenzija bakterijskih sojeva koji su nakon inkubacije od 24h na 37°C zasejani na čvrste hranjive podloge i to na : Krvni agar, Endo agar i Saburo agar, na koje su potom postavljeni diskovi natopljeni specifičnim biljnim ekstraktima i posle inkubacije od 24h na 37°C uočene su značajne zone ihibicije.

Eksperimenti su rađeni u tri ponavljanja i korišćene su dve kontrole. Relativno mala koncentracija biljnog ekstrakta ispoljila je značajnu antimikrobnu aktivnost. Aktivne komponente biljne formulacije delovale su na sve ispitane sojeve bakterija, rast sojeva je značajno inhibiran u poređenju sa kontrolnim antibioticima.

Zaključak : Biljni ekstrakti poseduju visok antimikrobni potencijal ujedno i visoku efikasnost. Treba napomenuti da ni jedna pojedinačna supstanca biljnog ekstrakta nije odgovorna za efikasnot nego se efikasnot ispoljava u sinergijskom dejstvu svih supstanci.

* Vaginalete ne sadrže konzervanse, estrogene, diuretske supstance, toksične supstance, hipoalergene su.

Jedna od fizioloških funkcija biljaka je zaštita od patogenih mikroorganizama.

Molekule koje biljka proizvodi da bi se odbranila od njih nastale su nakon evolucijskog odabira molekula koje su se pokazale najaktivnijim protiv mikroorganizama a protiv kojih mikroorganizmi nisu uspeli razviti rezistenciju.

Razlog zbog kojeg mikroorganizmi nisu uspeli razviti rezistenciju leži u činjenici da su jedinjenja biljaka smeše supstanic različitog mehanizma dejstva i veoma kompleksnih struktura.

Za razliku od klasičnih antibiotika, gde se radi o jednoj aktivnoj supstanci protiv koje bakterije trebaju razviti rezistenciju kod biljnih jedinjenja bakterije bi trebale razviti rezistenciju na više molekula različitog delovanja.

To znači da bi bakterije trebale razviti ili dobiti nekoliko novih gena istovremeno što je teško izvodljivo. Upravo je to glavni razlog zbog koje bakterije ne mogu razviti rezistenciju na biljna jedinjenja. Ima više mehanizama na temelju kojih jedinjenja biljaka deluju u organizmu kod infekcija:

 • Direktno mikrobicidno dejstvo
 • Inhibitorno delovanje na poliferaciju
 • Smanjenje patogenog potencijala mikroorganizama
 • Stimulirajuće dejstvo na imunološki sistem

Dugo se vremena smatralo da je najpresudnije mikrobicidno i inhibitorno dejstvo biljnih jedinjenja. Danas se smatra da je za ozdravljenje veoma bitno smanjenje patogenog potencijala i delovanje na imunološki sistem.

Pri upotrebi klasičnih antibiotika često dolazi do uništenja normalne flore jer antibiotici deluju na patogene mikroorganizme ali i na nepatogene, nemaju selektivno dejstvo. Za razliku od klasičnih antibiotika biljna jedinjenja ne deluju na normalnu floru, flora bude u potpunosti sačuvana.

Lipofilnost i hidrofilnost imaju jak uticaj na farmakološko dejstvo molekula. Većina biološki aktivnih supstanci slabo je topiva u vodi. Ćelijske membrane su lipidne i imaju sposobnost da neke supstance propuštaju u ćelije a neke ne. Lipofilne molekule vrlo lako prolaze membranu ćelije, dok hidrofilne daleko teže i zato ne mogu postati dostupne niti aktivno delovati.

Novim tehnologijama Co2 extrakcija biljaka dobijaju se malo lipofilne molekule koje vrlo brzo prelaze preko membrane bez potrebe da ih transportuju posebni proteini. Njihov prelazak osiguran je zakonom difuzije.

Vaginalna aplikacija koristi se samo za lokalno delovanje. Lekovite supstance inkorporiraju se u odgovarajuću masnu podlogu koja se polako topi nakon primene i omogućava produženo otpuštanje lekovitih supstanci. Zbog polaganog otpuštanja i brže apsorpcije sprečava se agresivno delovanje na vaginalnu sluznicu.

Vaginalete u sastavu sadrže alkoholna jedinjenja sa izraženim antimikrobnim dejstvom:

 • Monoterpenski alkoholi (Imaju 10C-atoma)
 • Alifatski monoterpenoli (C-atomi koji ne grade prsten)
 • Monociklični monoterpenoli (C-atomi grade 1 prsten)
 • Biciklični monoterpenoli (C-atomi grade 2 prstena)
 • Seskviterpenski alkoholi (Imaju 15 C-atoma)
 • Alifatski seskviterpenoli
 • Monociklični seskviterpenoli
 • Biciklični seskviterpenoli
 • Triciklični seskviterpenoli
 • Diterpenski alkoholi (Imaju 20 C-atoma)
 • Monofenoli

Alkoholna jedinjenja su aktivna protiv mnogih patogenih bakterija, virusa, gljivica, parazita. Koriste se u slučaju bilo koje infektivne bolesti. Oni nemaju jednaku aktivnost u inhibiciji rasta bakterije. Na poslednjem mestu po aktivnosti su ciklični alkoholi, ali ciklični alkoholi su aktivniji na vrste Proteus, Bordetella i Neisseria.

Alkoholi pokazuju dobru aktivnost i na Chlamidiu trachomatis, Ureaplasme i Mycoplasme te na Herpes simplex viruse i HPV virus.

Najvažniji rezultat ispitivanja je dokaz da u dozama na kojoj se javlja inhibicija rasta Chlamidia i virusa (0,01 – 0,02 vol%) nije došlo do citotoksičnog dejstva na ljudske ćelije koje služe kao domaćini u kojima se razvijaju Chlamidie i virusi.

Iz toga sledi zaključak da alkoholi i monofenoli mogu delovati antimikrobno i antivirusno a da pri tome ne narušavaju ljudske ćelije. Sličan profil aktivnosti nađen je u in vitro aktivnosti protiv patogenih gljivica.

U ispitivanju na gljivice Candida albicans, Candida kruzei i Candida tropicalis te protiv plesni Aspergillus niger utvrđena je izvanredna aktivnost u dozi <1mg/ml. Delovanje protiv virusa, gljivica i bakterija nije samo posredovano direktnim delovanjem protiv mikroorganizama već i stimulacijom imunološkog odgovora. Pénoël je dokazao u kliničkoj praksi izvanredan učinak biljnog ekstrakta bogatog terpineolom-4 u lećenju teških bolesnika sa povratnim infekcijama i hipogamaglobulinemijom. Kod takvih pacijenata dolazilo je do prestanka infekcija i rasta y-globulina u krvi.

DEO EKSPERIMENTALNOG RADA

Ispitivanje baktericidnih i bakteriostatskih svojstava biljnih ekstrakta.

Medicinska laboratorija „EUROLAB“ – 2011. godina.

Laboratorija

U tečnim hranjivim podlagama napravljene su suspenzije bakterijskih sojeva:

 • Staphylococcus aureus ATCC 25923
 • Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
 • E. coli ATCC 700928
 • Streptococcus groupe & hemoliticus ATCC 12386
 • Enterococcus ATCC 29212
 • Proteus mirabilis ATCC 29906


Biljni ekstrakti su dispergovani u tečne podloge, zatim su napravljena različita razređenja (od 0,001ml; 0,002ml; 0,004ml; 0,008ml). U razređene disperzije dodati su bakterijski sojevi inkubirani 24h na 37 °C potom zasejane na čvrste hranjive podloge i to : Krvni agar, Endo agar i Saburo agar.

Posle inkubacije 24h na 37°C na svim podlogama nije uočen porast mikroorganizama, proces je ponovljen i nakon 48h inkubacije i nije uočen vidljiv porast. Takođe je napravljena druga serija suspenzija bakterijskih sojeva koji su nakon inkubacije od 24h na 37°C zasejani na čvrste hranjive podloge i to na : Krvni agar, Endo agar i Saburo agar, na koje su potom postavljeni diskovi natopljeni specifičnim biljnim ekstraktima i posle inkubacije od 24h na 37°C uočene su značajne zone ihibicije.

LabIstrazivanjaLonicerm1
LabIstrazivanjaLonicerm2
LabIstrazivanjaLonicerm3
LabIstrazivanjaLonicerm4

Eksperimenti su rađeni u tri ponavljanja i korišćene su dve kontrole. Relativno mala koncentracija biljnog ekstrakta ispoljila je značajnu antimikrobnu aktivnost. Aktivne komponente biljne formulacije delovale su na sve ispitane sojeve bakterija, rast sojeva je značajno inhibiran u poređenju sa kontrolnim antibioticima.

Zaključak : Biljni ekstrakti poseduju visok antimikrobni potencijal.

Treba napomenuti da ni jedna pojedinačna supstanca biljnog ekstrakta nije odgovorna za efikasnot nego se efikasnot ispoljava u sinergijskom dejstvu svih supstanci.

Formulaciju vaginaleta LONICERM čine biljni ekstrakti visokog kvaliteta renomiranih francuskih proizvođača. Biljni ekstrakti u svakoj vrsti vaginaleta fromulisani su na osnovu eksperimentalnih ispitivanja, a po efikasnosti i aktivnom dejstvu za određenu vrstu mikroorganizama.

Vaginalete ne sadrže konzervanse, estrogene, diuretske supstance, toksične supstance, hipoalergene su.

0
0
Vaša korpa
Vaša korpa je praznaProdavnica
Proizvodi

-20%

na organsku kozmetiku
d
h
m
s